29.zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 25.06.2021 (piatok) o 19.00 hod. v spoločenskej sále OD.

PROGRAM

  • Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  • Správa o plnení uznesení
  • Záverečný účet obce za rok 2020

– správa nezávislého audítora

– stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

– schválenie záverečného účtu

  • Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
  • Predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Pokračovanie občianskej poriadkovej služby v obci Bijacovce“
  • Diskusia
  • Záver

Zverejnené dňa 21.06.2021

                                                                        

Mgr. Ján Pivovarniček

                starosta obce

Skip to content