32. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 30.09.2021 (štvrtok) o 18.00 hod. v spoločenskej sále OD.

PROGRAM

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Schválenie dodatku č. 1 VZN č. 4/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní
pohrebiska v obci Bijacovce – zmena prílohy č. 1, ktorou sa stanovujú poplatky za
prenájom hrobového miesta
4. Úprava rozpočtu obce na rok 2021
5. Rekonštrukcia miestnych komunikácii a verejného priestranstva
6. Výzva Environmentálneho fondu na podávanie žiadosti o NFP na výstavbu
kanalizácii a ČOV
7. IBV sever II. – informácia
8. Žiadosť p. Petra Tomuska o odkúpenie časti parcely E-KN 2357 k. ú. Bijacovce vo
vlastníctve obce vo výmere 15 m2
9. Diskusia
10. Záver

Skip to content