33.zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam 33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 22.10.2021 (piatok) o 17.00 hod. v spoločenskej sále OD.

PROGRAM

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Bijacovce k 30.09.2021
4. Prenájom obecných bytov s. č. 7, platby a výška nájmu
5. DHZ obce – výsledky kontroly OR HaZZ Levoča
6. Diskusia
7. Záver

Zverejnené dňa 19.10.2021

Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Skip to content