37.zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A 

 

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 37. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 24.02.2022 (štvrtok) o 19.00 hod. v spoločenskej sále OD.

 

PROGRAM

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
  4. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
  5. Žiadosť M. Lepetáka ml. o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce
  6. Žiadosti o pridelenie dotácie z rozpočtu obce pre zložky v obci
  7. Diskusia
  8. Záver

 

 

Zverejnené dňa 21.02.2022

 

 

Rokovanie OZ sa uskutoční za dodržania platných protipandemických opatrení.

 

 

 

 

Mgr. Ján Pivovarniček    

                                                                                           starosta obce

 

Skip to content