4.mimoriadne zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A 

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 4. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 16.10.2020 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ.

PROGRAM

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
  3. Záver

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 13.10.2020

Skip to content