40. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam 40. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 27.05.2022 (piatok) o 19.00 hod. v spoločenskej sále OD.

PROGRAM

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Úprava rozpočtu na rok 2022
– stanovisko komisie finančnej a pre správu majetku obce k úprave rozpočtu na
rok 2022
– stanovisko hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu na rok 2022
– úprava rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2022
– úprava rozpočtu obce na rok 2022
4. IBV Bijacovce – sever II – I. etapa (informácia)
5. IBV Bijacovce – sever II – II. etapa (informácia)
6. Doplnenie stratégie rozvoja územia MAS LEV
– projektové zámery obce na nové programovacie obdobie
7. Žiadosť DPO SR o finančný príspevok na zachovanie a existenciu DPO
8. Žiadosť p. Tomuskovej o stavebné úpravy pred rodinným domom s. č. 23
9. Žiadosť p. Eliáša o odkúpenie časti parcely KN-C č. 578/1 pred rodinným domom
s. č. 101
10. Diskusia
11. Záver

Zverejnené dňa 24.05.2022

Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Skip to content