5. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bijacovciach

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 24.02.2023 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného domu.

Program

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  2. Správa o plnení uznesení

  3. Schválenie VZN č. 1/023 Prevádzkový poriadok obecného cintorína v Bijacovciach

  4. Zmluva o nájme nebytových priestorov – Sv. Hubert n.o. – realizácia strechy

  5. Investičné zámery obce na rok 2023: – IBV

                                                                                    – nájomné byty

                                                                                   – splašková kanalizácia

                                                                                  – zateplenie obecného úradu

                                                                                 – rekonštrukcia budovy s.č. 10

  1. Strava pre dôchodcov zo školskej jedálne

  2. Zápis do kroniky obce za rok 2020

  3. Rôzne : – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p. Fábry

                         – žiadosť o súhlas zo zápisom adresy sídla Pozemkové spoločenstvo

                          Urbariát a Pozemkové spoločenstvo Branisko

                       – splášková kanalizácia p. Tomáša Kubíka

                      – zmluva JUDr. Jozef Tekeli

  1. Diskusia

  2. Záver

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 21.02.2023

Skip to content