6. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2023 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného domu.

Program

 1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 2. Správa o plnení uznesení

 3. Zmluva o nájme bytov- Košalková

 4. Ceny energií – nájomcovia nebytových priestorov

 5. Realizácia strechy – Sv. Hubert n.o.

 6. Investičné zámery obce na rok 2023: – IBV

– nájomné byty

– splašková kanalizácia

– zateplenie obecného úradu

– rekonštrukcia budovy s. č. 10

 1. Zápis do kroniky obce za rok 2021

 2. Informácia – stanovisko z kontroly

 3. Rôzne : – žiadosť Kola s.r.o.

– Informácia PROCURE – CARE s.r.o.

– informácia pozemok – Margaréta Zajacová

– digestor v školskej jedálni Bijacovce

 1. Diskusia

 2. Záver

Skip to content