7. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 28.04.2023 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného domu.

Program

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  2. Správa o plnení uznesení

  3. ZŠ s MŠ Bijacovce – informácia

  4. Zmena nájomnej zmluvy n.o. sv. Hubert a rekonštrukcia priestoru

  5. Stanovisko z kontroly – informácia

  6. Investičné zámery obce na rok 2023: – IBV

                                                                                     – nájomné byty

                                                                                    – splašková kanalizácia

                                                                                   – zateplenie obecného úradu

                                                                                  – rekonštrukcia budovy s. č. 10

                                                                                 – EIA IBV Bijacovce Sever

  1. Rôzne : – žiadosť Kola s.r.o.

                         – žiadosť parkovanie auta – chovatelia holubov

                        – žiadosť Bamac s.r.o.

  1. Diskusia

  2. Záver

Skip to content