8. OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 06.05.2019 (pondelok) o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ.

PROGRAM

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Územný plán obce – zmeny a doplnky Ing. Ľubomír Polák
4. Nadstavba MŠ Bijacovce – Ing. Kočiško, UNISTAV Prešov, p. Pučan stav. dozor
5. IBV Bijacovce – sever
6. Diskusia
7. Záver

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 02.05.2019

Skip to content