8. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2023 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného domu.

Program

 1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 2. Správa o plnení uznesení

 3. Zmena rozpočtu obce na rok 2023

  – stanovisko kontrolóra obce k zmene rozpočtu

  – zmena rozpočtu ZŠ s MŠ Bijacovce

  – zmena rozpočtu obce

 4. Investičné zámery obce na rok 2023: – IBV

             – nájomné byty

            – splašková kanalizácia

            – zateplenie obecného úradu

            – rekonštrukcia budovy s. č.10 – ochranná sieť

 1. Rôzne : – akcia Maďarsko

           – žiadosť o súhlas s používaním erbu obce Urbariát

          – žiadosť o súhlas s používaním erbu obce Branisko

          – deň detí

 1. Diskusia

 2. Záver

Skip to content