9.OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A  

 

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 06.06.2019 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ.

 

PROGRAM

 

 

  • Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  • Správa o plnení uznesení
  • Stavebné úpravy kuchyne školskej jedálne
  • Územný plán obce – zmeny a doplnky
  • Nadstavba MŠ Bijacovce – informácia
  • Projekt „Prevencia kriminality rozšírením kamerového systému v obciach z.z Spišský hrad – Podbranisko“
  • Žiadosť o úpravu potoka SVB č.140
  • Žiadosť o finančný príspevok pre ZMM Bijacovce
  • Diskusia
  • Záver

 

 

Skip to content