Obecné zastupiteľstvo

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2023 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného domu.

Program

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  2. Kontrola plnenia uznesení

  3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022

  4. Prevádzkový poriadok cintorína 2023

  5. MAS LEV – členský príspevok

  6. Výstavba v obci Bijacovce – IBV

                                                             – nájomné byty

                                                            – splašková kanalizácia

                                                           – zateplenie obecného úradu

                                                          – ZŠ s MŠ Bijacovce – školská jedáleň

  1. Rôzne – informácia žiadosti o dotácie z RO

                          – žiadosť sl. Bc. Márie Tejbusovej

  1. Diskusia

  2. Záver

Skip to content