10. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 28.08.2023 (pondelok) o 17.00 hod. v zasadačke obecného domu.

Program

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  2. Správa o plnení uznesení

  3. Rozlúčka s letom 2023

  4. Pripojenie k IS DCOM – informácia

  5. IBV Bijacovce – plán výstavby

  6. Investičné zámery obce na rok 2023: – nájomné byty

– splašková kanalizácia

– obnova obecného úradu

– rekonštrukcia strechy s. číslo 2

– budova s. č. 10

  1. Zápis do kroniky obce za rok 2022

  2. Rôzne

  3. Diskusia

  4. Záver

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 23.08.2023

Ing. Jozef Kalinaj starosta obce

Skip to content