Kalendár zberu odpadu na rok 2024

MNOŽSTVOVÝ  ZBER V  OBCI   BIJACOVCE

Obec Bijacovce určuje  objemy zberných nádob v litroch, frekvencie odvozov odpadu a sadzby poplatky pre poplatníkov zapojených  do množstvového zberu nasledovne:

Typ nádoby: KUKA 110 litrov, 120 litrov, 240 litrov

Frekvencia vývoz: 1x za 2 týždne

Sadzba poplatku :

U fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť a u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie  a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, ktorí využívajú   množstvový zber 0,050 € na liter KO a 0,10 € na kg DSO.

KUKA nádoba 110 litrov – 5,50 EUR/ŽETÓN

KUKA nádoba 120 litrov – 6,00 EUR/ŽETÓN

KUKA nádoba 240 litrov – 12,00 EUR/ŽETÓN

Vyrubenie poplatku:

Obec pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do množstvového zberu určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, na základe dohody o vývoze komunálneho odpadu medzi správcom poplatku (obec) a poplatníkom.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU V OBCI BIJACOVCE

Obec Bijacovce v roku 2024 plánuje zber objemného odpadu  2x ročne v mesiacoch APRÍL a OKTÓBER.

Tieto termíny sú orientačné. Bližšie informácie budú poskytnuté  v obecnom rozhlase a  na webovom sídle obce www.bijacovce.sk

 

Kalendár zberu odpadu v obci na rok 2024  – KALENDAR_2024

Skip to content