News

Výberové konanie na miesto riaditeľa/ ľky ZŠ s MŠ v Bijacovciach

Obec Bijacovce

053  06 Bijacovce č. 7

Obec Bijacovce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

V Ý B E R O V É     K O N A N I E      N A    F U N K C I U      R I A D I T E Ľ / K A

Základnej školy s materskou školou v Bijacovciach

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na odbornosť uchádzačov podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a pod kategóriu pedagogických zamestnancov

 • osobné a morálne predpoklady na vykonávanie funkcie

 • zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť

 • platové ohodnotenie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. základná zložka platu, zo zvýšením platovej tarify o 5 ročnú prax a minimálnym príplatkom za riadenie 1 439,00 €

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

 • doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe

 • návrh – projekt koncepcie rozvoja školy, jej riadenia a financovania

 • profesijný životopis

 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné poslať alebo osobne doručiť najneskôr do 17. mája 2022 do 16.00 hodiny na adresu Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7. v zalepenej obálke s výrazným označením “VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ S MŠ BIJACOVCE“

Výberové konanie sa uskutoční dňa 30. mája 2022 o 14.00 hodine v kancelárii obecného úradu 053 06 Bijacovce č. 7

SKM_22722050214480

Oznámenie o vynechaní autobusových spojov

SAD Poprad  informuje cestujúcich, že z prevádzkovo technických dôvodov budú dňa  8.4.2022  vynechané nasledovné autobusové spoje

Vynechané spoje:
linka/spoj odkiaľ čas kde čas
704407/36 Bijacovce 04:25 Sp. Podhradie 04:35
704418/12 Sp. Podhradie 04:38 Levoča 05:00
704418/7 Levoča 05:10 Sp. Podhradie 05:32
704407/1 Sp. Podhradie 05:35 Bijacovce 05:45
704407/6 Bijacovce 05:55 Sp. Podhradie 06:05
704418/18 Sp. Podhradie 06:08 Poprad 07:18
704418/25 Poprad 10:25 Sp. Podhradie 11:32
704407/15 Sp. Podhradie 11:35 Bijacovce 11:45
704407/20 Bijacovce 12:25 Sp. Podhradie 12:35
704418/28 Sp. Podhradie 12:38 Poprad 13:48
704418/35 Poprad 14:25 Sp. Podhradie 15:32
704407/27 Sp. Podhradie 15:35 Bijacovce 15:45

S meškaním pôjdu spoje

704409/7 Levoča 7.25 Dúbrava    –  15 min. meškanie

Ďakujeme za pochopenie.

Pomoc Ukrajine

Aj v tejto dobe ukazuje celý národ, že sa vieme spojiť a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Naša obec taktiež zorganizovala zbierku – POMOC UKRAJINE. Ďakujeme všetkým občanom našej obe, ktorí sa zapojili do zbierky.

Virtuálny cintorín

Pridali sme možnosť prezrieť si virtuálny cintorín na našej webstránke.

Kliknite na obrázok:

Zároveň žiadame všetkých nájomcov hrobových miest, ktoré sú vyznačené červenou farbou (nezaplatené) aby v prípade záujmu o predĺženie nájmu kontaktovali Obecný úrad Bijacovce.

Tel.: 053 / 454 22 86
Email: obecnyurad@bijacovce.sk

 

Zámer na prenájom priestorov – záujem

Obec Bijacovce zverejňuje zámer na prenájom priestorov. Svoj záujem môžu uchádzači prejaviť do 21.02.2022 žiadosťou – doporučeným listom na adresu:

Obecné zastupiteľstvo
Bijacovce 7,
053 06 Bijacovce

Do žiadosti uveďte aj Vašu ponuku/predstavu o cene nájmu. Poslanci OZ Bijacovce sa na pracovnom stretnutí dohodli na min. mesačných výškach nájmu za jednotlivé časti:

Budova 1 – obsadené
Budova 2 – obsadené
Budova 3 – obsadené
Budova 4 – obsadené
Budova 5 – cca 277 m2 – 200€
Budova 6 – obsadené

 

V prípade zájmu o obhliadku priestorov, kontaktujte:

Mgr. Ján Pivovarníček – starosta obce – 0907 997 446

Michal Lepeták – zástupca starostu obce – 0915 870 842

 

 

Frekvencie TV

V súvislosti so spustením TV kanálu RTVS Šport, spoločnosť Skylink mení doterajšiu satelitnú frekvenciu vysielania TV staníc RTVS Jednotka, Dvojka, Trojka, TA 3 a programy spoločnosti Barrandov. Nakoľko každá spoločnosť, ktorá má licenciu na prevádzkovanie a šírenie TV a R kanálov je povinná šíriť všetky verejnoprávne stanice, boli sme nútený zakúpiť novú digitálnu stanicu, keďže do súčasných nie je možné RTVS Šport priradiť. Z uvedeného dôvodu budú od 21.12.2021 uvedené stanice vysielané na iných frekvenciách a následne je potrebné preladiť každý TV prijímač v domácnosti. TV stanice si môžete preladiť v období od 21.12.2021 do 31.12.2021, po tomto dátume uvedené stanice na pôvodných frekvenciách nebudú vysielané. Týka sa to najmä domácností, ktoré sledujú vysielanie v digitálnej kvalite (TV prijímače s tunerom DVB-C). V analógovej forme šírenia TV  signálu,  budú stanice RTVS aj po 31.12.2021 naďalej vysielané na súčasných frekvenciách. Zároveň oznamujeme, že z dôvodu prechodu na digitálnu formu šírenia TV signálu, niektoré stanice v analógovej forme ukončia svoje vysielanie k 31.12.2021, t. z že už nebudú v šírené v našom KDS.

 

Zoznam frekvencií  na preladenie RTVS staníc a naladenie ďalších TV staníc:

115 MHz, 143 MHz, 192 MHz, 206 MHz, 248 MHz, 297 MHz,  434 MHz, 442 MHz

 

Modulácia pri všetkých frekvenciách je  256 QAM a symbolová  rýchlosť 6900 kS/s.

 

Spoločnosť zabezpečí vysielanie uvedených TV staníc na nových frekvenciách k 21.12.2021. Nastavenie a preladenie TV staníc je záležitosťou každého majiteľa TV prijímača. Uvedené služby spoločnosť nevykonáva a nie sú zahrnuté v ročnom poplatku za prevádzku KDS.

Oznam SAD Poprad

Touto cestou si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s informáciou ohľadom schválenia nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy platných od 12.12.2021. Všetky potrebné informácie nájdete na našej stránke: https://po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/oznamy/

Taktiež dávame do pozornosti, že na základe rozhodnutia o skoršom začiatku zimných prázdnin, bude od 20.12.2021 prímestská autobusová doprava na území Prešovského samosprávneho kraja vedená ako počas dní školských prázdnin.

 

S prianím pevného zdravia,

 

Ing. Lukáš Jaklovský

Odbor dopravy

tel.: 051/7081 778, mobil:
web: www.po-kraj.sk      |    www.vucpo.sk

 

Odchody spojov na stranách 69,70,71,72,74,75 -> cp-pad-sadpoprad-2021_2022

Skip to content