News

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

 ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie re voľby do Európskeho parlamentu, vyhlásené na deň 08. júna 2024

obecnyurad@bijacovce.sk

 

                                                                                                        Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce   

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 05.03.2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

V zmysle § 19 zákona  180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y m e n ú v a m

            Ing. Máriu BANDŽUCHOVÚ, 053 06 Bijacovce č. 89 za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 08. júna 2024.

        Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 05.03.2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

O Z N Á M E N I E

 

V zmysle zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení  niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Kalinajom

V Y T V Á R A

v obci Bijacovce jeden volebný okrsok číslo 1, na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do Európskeho parlamentu ktoré sa budú konať v sobotu dňa 08. júna 2024  v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

U R Č U J E

 volebnú miestnosť, ktorou bude Základná škola s materskou školou Bijacovce,  053 06 Bijacovce č. 5

 

 

                                                                                                                                                                                                             Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 05.03.2024

 

Ponuka prenájmu priestorov

Obec Bijacovce ponúka prenájom nebytový priestor č. 2 o výmere 140 m2, na prízemí stavby, vedenej na liste vlastníctva č. 823 k.u. Bijacovce.

Bližšie informácie na obecnom úrade.

Kalendár zberu odpadu na rok 2024

MNOŽSTVOVÝ  ZBER V  OBCI   BIJACOVCE

Obec Bijacovce určuje  objemy zberných nádob v litroch, frekvencie odvozov odpadu a sadzby poplatky pre poplatníkov zapojených  do množstvového zberu nasledovne:

Typ nádoby: KUKA 110 litrov, 120 litrov, 240 litrov

Frekvencia vývoz: 1x za 2 týždne

Sadzba poplatku :

U fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť a u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie  a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, ktorí využívajú   množstvový zber 0,050 € na liter KO a 0,10 € na kg DSO.

KUKA nádoba 110 litrov – 5,50 EUR/ŽETÓN

KUKA nádoba 120 litrov – 6,00 EUR/ŽETÓN

KUKA nádoba 240 litrov – 12,00 EUR/ŽETÓN

Vyrubenie poplatku:

Obec pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do množstvového zberu určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, na základe dohody o vývoze komunálneho odpadu medzi správcom poplatku (obec) a poplatníkom.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU V OBCI BIJACOVCE

Obec Bijacovce v roku 2024 plánuje zber objemného odpadu  2x ročne v mesiacoch APRÍL a OKTÓBER.

Tieto termíny sú orientačné. Bližšie informácie budú poskytnuté  v obecnom rozhlase a  na webovom sídle obce www.bijacovce.sk

 

Kalendár zberu odpadu v obci na rok 2024  – KALENDAR_2024

Vymenovanie zapisovateľa OVK

V zmysle § 19 zákona  180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y m e n ú v a m

            Ing. Máriu Bandžuchovú, Bijacovce č. 89

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov pre voľby prezidenta SR, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 2024.

                                                                                       

                                                                                                Ing. Jozef Kalinaj,  starosta obce

Skip to content