News

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej voleb.komisie pre voľby NR SR 2020

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

 

Starosta obce Bijacovce Mgr. Ján Pivovarniček

vymenúva

zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej Republiky , vyhlásené na deň 29.februára 2020 pre volebný okrsok č.1 v obci Bijacovce

Mgr. Evu Pavluvčíkovú, 053 06 Bijacovce č. 114

č. 0907 948 121

                                                                                       Mgr. Ján Pivovarniček   

starosta obce

Volebný okrsok pre pre voľby do NR SR 2020

O Z N Á M E N I E

            V zmysle zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Mgr. Jánom Pivovarničkom

V Y T V Á R A

 

            v obci Bijacovce jeden volebný okrsok číslo 1, na odovzdávanie hlasovacích lístkov  a na sčítanie hlasov pre voľby do NR SR , ktoré saa budú konať v sobotu dňa 29.februára 2020 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

U R Č U J E

 

            volebnú miestnosť, ktorou bude sála  kultúrneho domu v Bijacovciach č. 7

                                                                                       Mgr. Ján Pivovarniček   

starosta obce

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o

delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie re voľby NR SR, vyhlásené na deň 29.februára  2020.

obecbijacovce@stonline.sk

                                                                                       Mgr. Ján Pivovarniček   

starosta obce

Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce – oznámenie o prerokovaní

V súlade s ustanoveniami § 16 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Bijacovce č. 2/A zo dňa 6.6.2019, obec Bijacovce zabezpečuje obstaranie Zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce.

Obec Bijacovce v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona oznamuje občanom, fyzickým osobám a právnickým osobám, že

z v o l á v a

prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce, ktoré sa uskutoční dňa

26.9.2019 (štvrtok) o 17,00 hod.

 

v sále obecného domu v Bijacovciach.

Návrh zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce je vystavený na verejné nahliadnutie v budove Obecného úradu v Bijacovciach, Bijacovce č. 7, v pracovných dňoch v úradných hodinách a na webovej stránke obce www.bijacovce.sk, kde sa s ním môžete oboznámiť v termíne od 10.9.2019 do 11.10.2019.

V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona je verejnosť oprávnená podať pripomienky k Návrhu zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce do 30 dní odo dňa oznámenia písomne alebo osobne na adresu Obec Bijacovce, Obecný úrad Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce, alebo osobne na Obecný úrad Bijacovce, príp. elektronicky na adresu obecbijacovce@stonline.sk v termíne do 11.10.2019.

 

 

 

                                                                                              Mgr. Ján PIVOVARNÍČEK

                                                                                                          starosta obce

Vyvesené dňa:   10.9.2019

Výberové konanie – Odborný zamestnanec v MŠ – školský špeciálny pedagóg

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 5

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ – školský špeciálny pedagóg

Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte

najneskôr 12.08.2019 na adresu: Obecný úrad Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti ( dátum podacej pečiatky pošty ) na Obecný úrad Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 20. 08. 2019 v čase od 10,00 hod v budove Obecného úradu obce zasadačka OcU, 053 06 Bijacovce č. 7 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

V Bijacovciach, dňa 26.07.2019

Mgr. Ján Pivovarniček

Starosta obce

Výberové konanie – Pedagogický asistent/asistentka MŠ

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste
pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 5
Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka
Podkategória: asistent/asistentka učiteľa Materskej školy

Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis,
– doklady o ukončenom vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov,
– v prípade úspešnosti vo VK – Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte
najneskôr do 12.08.2019 na adresu: Obecný úrad Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7
Na obálku uveďte:„Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti (dátum podacej pečiatky
pošty) na Obecný úrad Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7. Žiadosti doručené po stanovenom termíne
nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Ústny pohovor sa uskutoční dňa 20. 08. 2019 v čase od 10.00 hod v budove Obecného úradu obce
zasadačka OcU, 053 06 Bijacovce č. 7 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie
opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a
o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v
znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov
o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti
Národné projekty.“

V Bijacovciach, dňa 26.07.2019

Voľby do Európskeho parlamentu

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, vyhlásené na deň 25.máj 2019

obecbijacovce@stonline.sk

Zámer obce Bijacovce

Zámer obce Bijacovce previesť vlastníctvo majetku obce KN – C p. č. 39 k. ú. Bijacovce Zastavané plochy a nádvoria na Janu Vaľkovú, Bijacovce č. 79 spôsobom podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Bijacovce v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce:

  • parcelu KN-C 39, okres Levoča, obec Bijacovce, katstrálne územie Bijacovce, o výmere 132 m2,
  • zastavané plochy nádvoria, pozemok na ktorom je stavba rodinný dom s. č. 79

na Janu Vaľkovú bytom Bijacovce 79, 053 06 Bijacovce spôsobom podľa citovaného zákonného ustnovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode vlstníctva majetku obce sa podľa § 9 ods. 8 zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú ustnovenia § 9 odsekov 1 ž 7 zákon o majetku obcí. Podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákon o majetku obcí s ustanovenia § 9 odsekov 1 ž 7 zákon o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam s prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľdom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb, pričom nemožno rozumne očkávať účelne nadobudnutie predmetných nehnuteľností a inou osobou ako Janou Vaľkovou, bytom Bijacovce 79, 053 06 Bijacovce s ohľadom na vlastníctvo nehnuteľnosti – rodinný dom na uvedenej parcele a susediacich nehnuteľností.

Mgr. Ján Pivovarniček

strosta obce

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

16. marca 2019

1.Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

2.Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

3.Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

4.Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

5.Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

6.Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica

7.Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

8.József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň

9.František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

10.Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava

11.Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

12.Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

13.Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

14.Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

15.Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava