News

Šitie ochranných rúšok

Vážení spoluobčania!

Na základe pripravovaných opatrení o povinnom nosení ochranného rúška mimo domácnosť a v záujme ochrany verejného zdravia obyvateľov obce sme dňa 24.3.2020 zabezpečili materiál na šitia ochranného rúška (bavlnená látka, gumičky, nite).
Prosíme ženy dobrovoľníčky – krajčírky, ktoré majú záujem pomôcť zabezpečiť ochranu verejného zdravia našich obyvateľov, aby sa dňa 25.3.2020 (streda) o 10,30 hod. dostavili na obecný úrad v Bijacovciach za účelom dohody o jednotnom type ochranného rúška a prevzatia materiálu.
Ochranné rúška budú doručované do domácnosti prostredníctvom pracovníka miestnej občianskej služby (MOPS) prednostne dôchodcom a potom ostatným obyvateľom obce.

Usmernenie k realizácii opatrení vyplývajúcich u Uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlásil núdzový stav

Na základe vyhláseného núdzového stavu Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114/2020 v znení uznesenia č. 115/2020 a k realizácii opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej

republiky č. 111/2020 Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydala pre okresné úrady nasledovné usmernenie:

K bodu C.6 Uznesenia vlády SR č. 114/2020 a bodu C.6 Uznesenia vlády SR č. 115/2020:

1) Krízovým štábom neustále monitorovať celkovú bezpečnostnú situáciu,

2) Vykonať nevyhnutné opatrenia (predbežné opatrenia),

3) V rámci prípravy na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie s primátormi miest a starostami obcí preveriť aktuálnosť vybraných predajní ako určených predajní pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa § 5 písm. e) organizácia dodávok životne dôležitých tovarov.

Ide o výpis časti usmernenia so súčinnostnými úlohami pre úroveň samosprávy.

 

opatrenie-mzsr-18-3-2020 (2)

Možnosti čerpania finančných príspevkov na poskytovanie Opatrovateľskej služby v obci s počtom obyvateľov do 1000

V krátkosti :

Podpora bude realizovaná prostredníctvom:

 transferu na personálne výdavky na podporené pracovné miesta opatrovateliek  (570€)/ mesiac

 transferu na vzdelávanie podporených opatrovateliek v projekte (320 €)

 transferu na supervíziu podporených opatrovateliek v projekte (324,48 €)

na základe Vami predloženej žiadosti.

 

Prílohy:

NP_TOS- info pre obce

Leták NP TOS letak print

Leták NP TOS letak pre obcanov preview