News

Voľný byt – podnájom

Obec Bijacovce oznamuje záujemcom, že v budove OÚ Bijacovce bude k dispozícii voľný byt od 1.10.2023

Žiadosti je potrebné posielať písomne na Obecný úrad Bijacovce (Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce) do 13.9.2023

 

Viac info telefonicky alebo osobne.

Oznámenie o začatí správneho konania

O B E C B I J A C O V C E

053 06 Bijacovce 7, tel. č.: 053 4542 286, email: obecnyurad@bijacovce.sk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Vaša značka/zo dňa                           Naše číslo                                  Vybavuje Bijacovce                               dňa

– / 10.08.2023                                   Bij-81/2023-03                         Mgr. Mucha                                            28.08.2023

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), týmto obec Bijacovce ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny oznamuje, že dňa 28.08.2023 začala plynúť lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 citovaného zákona, rastúcich mimo lesa v intraviláne obce Bijacovce, na pozemkoch parcely č. C-KN 255, C-KN 262 v k.ú. Bijacovce, ktoré sú vo vlastníctve Prešovský samosprávny kraj, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade v Spišskom Podhradí, Mariánske nám. č. 34 (v stránkových dňoch: pondelok, streda, piatok).

                                                                                                                                                     Ing. Jozef K a l i n a j

                                                                                                                                                           starosta obce

ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR, vyhlásené na deň 30. september 2023

obecnyurad@bijacovce.sk

Voľby do NRSR 2023 – informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.
V
Hlasovací preukaz Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz
VI Voľba poštou
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.
Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta
***
Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk/?volby-nrsr

WNR23_Info1sk

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

Starosta obce Bijacovce Ing. Jozef Kalinaj

vymenúva

zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej Republiky , vyhlásené na deň 30.septembra 2023 pre volebný okrsok č.1 v obci Bijacovce

Ing. Máriu Bandžuchovú, 053 06 Bijacovce č. 89

t. č. 0903 441 136

                                                                                                                                                    Ing. Jozef Kalinaj

starosta obce

určenie okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do NRSR

O Z N Á M E N I E

V zmysle zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Kalinajom

V Y T V Á R A

v obci Bijacovce jeden volebný okrsok číslo 1, na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do NR SR , ktoré sa budú konať v sobotu dňa 30. septembra 2023 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

U R Č U J E

volebnú miestnosť, ktorou bude sála kultúrneho domu v Bijacovciach č. 7

                                                                                                                                                    Ing. Jozef Kalinaj

starosta obce

Oznam ZŠ s MŠ o prevádzke MŠ a ŠJ počas letných prázdniny

Oznamujeme rodičom detí MŠ, že počas letných prázdnin 
bude zabezpečená prevádzka materskej školy od 3.7.2023 do 28.7.2023 (vrátane). 

                  Mgr. Mária Bodnárová - riaditeľka ZŠ s MŠ


Oznamujeme stravníkom, 
že odber stravy bude zabezpečený aj počas letných prázdnin,t.j. od 3.7.2023 do 31.8.2023. 
Stravovanie nebude poskytnuté počas štátnych sviatkov a dňa 28.8.2023 (sanitačný deň).

                        Mgr. Mária Bodnárová - riaditeľka ZŠ s MŠ
Skip to content