News

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Tlačová správa

Bratislava + 16. septembra 2020

Domy a byty sčítavali aj počas leta

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo sčítanie domov a bytov v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

Prínos sčítania v Prešovskom kraji

Sčítanie v kraji prebieha v 665 obciach, pričom 23 z nich má štatút mesta. K 31. 8. bolo v kraji sčítaných celkovo 34 % bytov, 12 obcí skompletizovalo sčítanie na 100 % (Dubová, Havranec, Kružlová, Nová Polianka, Kalná Roztoka, Michajlov, Parihuzovce, Víťazovce, Krížová Ves, Lesnica, Soľník, Cabov).

Spomedzi veľkých miest (nad 10 000 obyvateľov) majú najviac (nad 30 %) editovaných bytov mestá Kežmarok a Sabinov.

Ako uviedla Ing. Mária Vallušová – poverená sčítaním v meste Kežmarok, výsledky sčítania ovplyvnia ďalší rozvoj v meste: Keď kompletne naplníme databázu údajov, spravíme ich analýzu a na základe výsledkov rozhodneme, s čím začneme. V každom prípade by mala byť realizovaná stavba nájomných bytov a infraštruktúra. Náš pracovný tím tvoria zamestnanci určení na túto agendu, ktorí zodpovedne pristupujú k tejto činnosti – databázu napĺňame údajmi každý deň a máme taktiež veľmi dobrú spoluprácu so správcami bytových domov a spoločenstiev.“

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SČÍTANÍ

_________________________________________________________

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) – POTREBNÉ INFORMÁCIE

1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

_________________________________________________________

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytov na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:

Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 

Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce. 

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

+ Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.

+ Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.

+ Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.

+ Zistíme, ako obyvatelia Slovenska bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.

+ Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.

+ Dozvieme sa, koľkopodlažné domy u nás prevládajú.

+ Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.

+ Získame prehľad o zdrojoch tepla aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje zo sčítania?

+ Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.

+ Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl.

+ Na plánovanie zriadenia nových stacionárov pre dôchodcov.

+ Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálnu potrebu v konkrétnych regiónoch SR.

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.

Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

Uznesenie OZ Bijacovce

UZNESENIE č. 2/A/a

z 2. mimoriadneho Obecného zastupiteľstva obce Bijacovce

konaného dňa 24.08.2020 v Bijacovciach

Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje

aby Obec Bijacovce zverejnila zámer prenajať majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nasledovnom znení:

OBEC BIJACOVCE

Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce

___________________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Bijacovce, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Bijacovce, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/A/a zo dňa 24.08.2020 a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti, a to pozemky, par. č. 1578/1, 1578/2, 1579/1, 1579/2, 1580/1, 1580/2, ktoré pozemky sú vedené na LV č. 1, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce a pozemky, par. č. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, ktoré pozemky sú vedené na LV č. 480, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce, a to žiadateľovi, Roľníckemu družstvu BIJACOVCE, s sídlom: Bijacovce, 053 06 Bijacovce, IČO: 00696668, a to za nájomné v obvyklej výške 22,75 EUR/ha/rok, na dobu piatich rokov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočíva v tom, že predmetné nehnuteľnosti nadobudla obec Bijacovce v roku 2020, pričom na predmetné nehnuteľnosti boli pôvodnými vlastníkmi uzavreté platné nájomné zmluvy v prospech žiadateľa, pričom predajom nehnuteľností nájomný vzťah nezanikol. Zároveň však predmetné nehnuteľnosti neužíval žiadateľ a ani ich po uzavretí nájomnej zmluvy užívať nemôže, pretože predmetné nehnuteľnosti napriek nájomnému vzťahu užíva tretia osoba pri poľnohospodárskej činnosti, ktorá má dané nehnuteľnosti v užívaní na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Obec Bijacovce však plánuje vyňať predmetné nehnuteľnosti z pôdneho fondu a zmeniť územný plán obce, kde budú predmetné nehnuteľnosti figurovať ako stavebné a iné pozemky (nie poľnohospodárska pôda), čo bude dôvod pre zánik nájomnej zmluvy a zmenu rozhodnutia, ktorým boli dané nehnuteľnosti dané do užívania tretej osoby. Z týchto osobitných dôvodov je obecné zastupiteľstvo tohto názoru, že tu existuje dôvod osobitného zreteľa, ktorým dôjde k dočasnému zachovaniu existujúceho stavu (až do zmeny územného plánu), pričom obec Bijacovce bude poberať nájomné v obvyklej výške.

V Bijacovciach dňa 24.08.2020

                                                                                                                          ………………………………….

                                                                                                                          Mgr. Ján Pivovarníček

                                                                                                                                    starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli od 31.08.2020 do 14.09.2020

Zverejnené na www.bijacovce.sk dňa 31.08.2020

UZNESENIE_a

Zámer obce Bijacovce

OBEC BIJACOVCE

Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce

_________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Bijacovce, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Bijacovce, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/A/a zo dňa 24.08.2020 a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti, a to pozemky, par. č. 1578/1, 1578/2, 1579/1, 1579/2, 1580/1, 1580/2, ktoré pozemky sú vedené na LV č. 1, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce a pozemky, par. č. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, ktoré pozemky sú vedené na LV č. 480, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce, a to žiadateľovi, Roľníckemu družstvu BIJACOVCE, s sídlom: Bijacovce, 053 06 Bijacovce, IČO: 00696668, a to za nájomné v obvyklej výške 22,75 EUR/ha/rok, na dobu piatich rokov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočíva v tom, že predmetné nehnuteľnosti nadobudla obec Bijacovce v roku 2020, pričom na predmetné nehnuteľnosti boli pôvodnými vlastníkmi uzavreté platné nájomné zmluvy v prospech žiadateľa, pričom predajom nehnuteľností nájomný vzťah nezanikol. Zároveň však predmetné nehnuteľnosti neužíval žiadateľ a ani ich po uzavretí nájomnej zmluvy užívať nemôže, pretože predmetné nehnuteľnosti napriek nájomnému vzťahu užíva tretia osoba pri poľnohospodárskej činnosti, ktorá má dané nehnuteľnosti v užívaní na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Obec Bijacovce však plánuje vyňať predmetné nehnuteľnosti z pôdneho fondu a zmeniť územný plán obce, kde budú predmetné nehnuteľnosti figurovať ako stavebné a iné pozemky (nie poľnohospodárska pôda), čo bude dôvod pre zánik nájomnej zmluvy a zmenu rozhodnutia, ktorým boli dané nehnuteľnosti dané do užívania tretej osoby. Z týchto osobitných dôvodov je obecné zastupiteľstvo tohto názoru, že tu existuje dôvod osobitného zreteľa, ktorým dôjde k dočasnému zachovaniu existujúceho stavu (až do zmeny územného plánu), pričom obec Bijacovce bude poberať nájomné v obvyklej výške.

V Bijacovciach, dňa 31.08.2020

                                                                                                                                      ………………………………….

                                                                                                                                      Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                                                                                starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli od 31.08.2020 do 14.09.2020

Zverejnené na www.bijacovce.sk dňa 31.08.2020

zámer

Záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019 – oznámenie o zverejnení

O Z N Á M E N I E

 

 

Záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019

– oznámenie o zverejnení

 

 

Obec Bijacovce ako orgán územného plánovania podľa § 16 Stavebného zákona v platnom znení, oznamuje občanom obce Bijacovce, že Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce uznesením č. 4/2020 dňa 29.5.2020 schválilo Zmeny a doplnky č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce a uznesením č. 5/2020 dňa 29.5.2020 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bijacovce č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019.

 

Obec Bijacovce v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona

 

 

z v e r e j ň u j e

 

záväznú časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019, vyhlásenú Všeobecne záväzným nariadením obce Bijacovce č. 1/2020.

 

Záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019 je vyvesená na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce www.bijacovce.sk po dobu 30 dní.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Ján PIVOVARNÍČEK

                                                                                                         starosta obce

 

 

Príloha:

Príloha VZN – záväzná časť

Príloha VZN -schéma záv. časti a VPS stavieb

 

 

Vyvesené dňa: 2.6.2020

 

Oznámenie vybavenia petície obecným zastupiteľstvo obce Bijacovce

Výsledok vybavenia petície obecným zastupiteľstvom Obce Bijacovce

Obec Bijacovce Vám oznamuje výsledok Petície občanov obce Bijacovce za ponechanie garáže pre autobus verejnej dopravy SAD Poprad, ktorý je súčasťou požiarnej zbrojnice v obci Bijacovce doručenej na obecný úrad v Bijacovciach dňa 04.05.2020, ktorú petíciu prerokovalo obecného zastupiteľstvo dňa 7.5.2020.

Doručená petícia mala zákonom predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Podľa odovzdaných petičných hárkov petície sa zúčastnilo 217 osôb (z toho 212 osôb s trvalým pobytom na území obce Bijacovce, čo predstavuje 22,29 % občanov s trvalým pobytom na území obce), pričom náhodným overovaním bolo zistené, že u všetkých podpisov nebola potvrdená zhodnosť a pravosť podpisu daných osôb.

Obecné zastupiteľstvo si pred prerokovaním petície vyžiadalo vyjadrenie SAD Poprad, ktoré bolo doručené na obecný úrad v Bijacovciach dňa 06.05.2020, a v zmysle ktorého cit.: „Ak dôjde k určeniu stanovišťa na parkovanie a odstavovanie našich autobusov ma pozemku parcela č. KN-C 578/1 k. ú. Bijacovce vo vlastníctve obce nebude to viesť k rušeniu spojov. Parkovanie vozidla v garáži na rušenie spojov vplyv nemá“. Stanovisko SAD Poprad v plnom znení je k dispozícii na obecnom úrade v Bijacovciach.

Na základe vyššie uvedeného bolo dňa 7.5.2020 zvolané mimoriadne zasadnutie OZ v Bijacovciach, na ktorom bola petícia prerokovaná a na ktorom boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e

a) platnosť uznesenia č. 5/A/a zo dňa 17.04.2020 v znení

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e

a) uvoľnenie obecnej garáže pre potreby DHZ Bijacovce k 01.05.2020

Hlasovanie:

Za:

6

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e

a) odstavenie a parkovanie vozidiel SAD Poprad na asfaltovej ploche nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 578/1 k. ú. Bijacovce vo vlastníctve obce

Hlasovanie:

Za:

6

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov boli prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, v zmysle ktorých došlo k ponechaniu pôvodných uznesení obecného zastupiteľstva o uvoľnení garáže v platnosti.

S pozdravom

Mgr. Ján Pivovarniček

starosta obce