Opatrenie Krízového štábu obce Bijacovce

OBEC BIJACOVCE

Obecný úrad, 053 06 Bijacovce

 

 

Opatrenie Krízového štábu obce Bijacovce

konaného dňa 17. 10. 2020

Krízový štáb obce Bijacovce zastúpený predsedom krízového štábu Mgr. Jánom Pivovarničkom na základe potvrdených viacerých pozitívnych nálezov na COVID 19 vydáva s platnosťou  od 18. 10. 2020 od 0.00 hod. až do odvolania nasledovné opatrenia:

  1. Ukončiť klasické vyučovanie a prejsť na dištančný spôsob vyučovania v ZŠ s MŠ Bijacovce

                                                                                                    Zodpovedná: PaedDr. Anna Paľonderová

  1. Prerušiť činnosť školského klubu detí , školskej jedálne v ZŠ s MŠ Bijacovce

                                                                                                  Zodpovedná: PaedDr. Anna Paľonderová

  1. prerušiť vyučovací proces v Materskej škole Bijacovce

                                                                                                  Zodpovedná: Eva Dzugasová

Opatrenia sú vydané v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodov pandémie ochorenia COVID-19.

                                                                                                                             Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                                                                       starosta obce

SCAN0006

Skip to content