Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

O B E C   B I J A C O V C E

Obecný úrad Bijacovce

053 06  Bijacovce č. 7

 

 

Oznámenie – O zrušení trvalého pobytu

 

Ohlasovňa pobytu v Bijacovciach, na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 253/1998  Z.z. O ohlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z.z.  Zrušila dňom 19.12.2018 trvalý pobyt ( meno a priezvisko, dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený):

 

Peter RICHNAVSKÝ, nar. 07.09.1982

 

Miestom nového trvalého pobytu je obec Bijacovce

 

v Bijacovciach, dňa 10.11.2023

 

Vyvesené na úradnej tabuli Obce Bijacovce dňa 10.11.2023

Skip to content