Oznámenie vybavenia petície obecným zastupiteľstvo obce Bijacovce

Výsledok vybavenia petície obecným zastupiteľstvom Obce Bijacovce

Obec Bijacovce Vám oznamuje výsledok Petície občanov obce Bijacovce za ponechanie garáže pre autobus verejnej dopravy SAD Poprad, ktorý je súčasťou požiarnej zbrojnice v obci Bijacovce doručenej na obecný úrad v Bijacovciach dňa 04.05.2020, ktorú petíciu prerokovalo obecného zastupiteľstvo dňa 7.5.2020.

Doručená petícia mala zákonom predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Podľa odovzdaných petičných hárkov petície sa zúčastnilo 217 osôb (z toho 212 osôb s trvalým pobytom na území obce Bijacovce, čo predstavuje 22,29 % občanov s trvalým pobytom na území obce), pričom náhodným overovaním bolo zistené, že u všetkých podpisov nebola potvrdená zhodnosť a pravosť podpisu daných osôb.

Obecné zastupiteľstvo si pred prerokovaním petície vyžiadalo vyjadrenie SAD Poprad, ktoré bolo doručené na obecný úrad v Bijacovciach dňa 06.05.2020, a v zmysle ktorého cit.: „Ak dôjde k určeniu stanovišťa na parkovanie a odstavovanie našich autobusov ma pozemku parcela č. KN-C 578/1 k. ú. Bijacovce vo vlastníctve obce nebude to viesť k rušeniu spojov. Parkovanie vozidla v garáži na rušenie spojov vplyv nemá“. Stanovisko SAD Poprad v plnom znení je k dispozícii na obecnom úrade v Bijacovciach.

Na základe vyššie uvedeného bolo dňa 7.5.2020 zvolané mimoriadne zasadnutie OZ v Bijacovciach, na ktorom bola petícia prerokovaná a na ktorom boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e

a) platnosť uznesenia č. 5/A/a zo dňa 17.04.2020 v znení

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e

a) uvoľnenie obecnej garáže pre potreby DHZ Bijacovce k 01.05.2020

Hlasovanie:

Za:

6

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e

a) odstavenie a parkovanie vozidiel SAD Poprad na asfaltovej ploche nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 578/1 k. ú. Bijacovce vo vlastníctve obce

Hlasovanie:

Za:

6

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov boli prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, v zmysle ktorých došlo k ponechaniu pôvodných uznesení obecného zastupiteľstva o uvoľnení garáže v platnosti.

S pozdravom

Mgr. Ján Pivovarniček

starosta obce

Skip to content