Ponuka práce – kuchár/kuchárka v školskej jedálni

Obec Bijacovce,  053 06 Bijacovce č. 7

príjme do pracovného pomeru

K U C H Á R A / K U C H Á R K U

V    Š K O L S K E J     J E D Á L N I

do  Základnej školy s materskou školou Bijacovce

Predpoklady na výkon funkcie:

 • vyučený v odbore kuchár / čašník, prípadne úplné stredné vzdelanie v odbore

 • prax v odbore 3 roky

 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť, komunikatívnosť

 • bezúhonnosť

Charakteristika pracovného miesta:

 • zabezpečenie prípravy a výdaj stravy pre stravníkov školskej jedálne podľa platných predpisov a noriem,

 • dodržiavanie hygienických zásad prípravy a skladovania potravinových zásob

 • v spolupráci s ďalšími zodpovednými osobami podieľať sa na príprave jedálneho lístka

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou prihlášky o prijatie na uvedenú pozíciu:

 • písomnú žiadosť

– náležitosti písomnej prihlášky: meno, priezvisko, bydlisko,kontaktné údaje – telefón, email

 • životopis s prehľadom doterajšej praxe

 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozsah pracovného úväzku :

 • 100% pracovný úväzok

 • pracovný pomer na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na neurčito

Nástup do zamestnania:

 • deň nástupu do práce t. j . 01.11.2020

Finančné ohodnotenie:

 • plat bude určený v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkon e práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Písomnú žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 23. 10.2020 na adresu:

Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7 prípadne mailom na adresu obecbijacovce@stonline.sk.

Po uvedenom termíne, ktorý je určený na doručenie žiadostí budeme uchádzačov kontaktovať.

Kontaktná osoba: Zuzana Topoliová, 053/4699053

v Bijacovciach 05. októbra 2020                                                        Mgr. Ján Pivovarniček starosta obce

Skip to content