Pracovná ponuka – údržbár

Obec Bijacovce

053 06 Bijacovce č. 7

príjme do pracovného pomeru

Ú D R Ž B Á R A

Predpoklady na výkon funkcie:

 • minimálne stredné odborné vzdelanie ukončené výučným listom

 • manuálna zručnosť

 • vodičský preukaz skupiny B

 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť

 • bezúhonnosť

Charakteristika pracovného miesta:

 • zabezpečenie bežnej údržby budov a verejných priestranstiev v obci

 • kosenie verejných priestranstiev

 • inštalatérske, murárske, maliarske práce

 • práce komunálnou technikou

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou prihlášky o prijatie na uvedenú pozíciu:

 • písomnú žiadosť

– náležitosti písomnej prihlášky: meno, priezvisko, bydlisko,kontaktné údaje – telefón, email

 • životopis s prehľadom doterajšej praxe

 • doklad o ukončenom vzdelaní

 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozsah pracovného úväzku :

 • 100% pracovný úväzok

 • pracovný pomer na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na neurčito

Nástup do zamestnania:

 • deň nástupu do práce t. j . 01.08.2022

Finančné ohodnotenie:

 • plat bude určený v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkon e práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Písomnú žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 15.07.2022 na adresu:

Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7. Vyhodnotenie žiadostí bude bez účasti uchádzačov a o výsledku budú jednotliví uchádzači písomne informovaní.

Oznamenie udrzbar

Skip to content