Priestor na prenájom

Obec Bijacovce ponúka prenájom nebytový priestor č. 2 o výmere 140 m2, na prízemí stavby, vedenej na liste vlastníctva č. 823 k.u. Bijacovce.

Bližšie informácie na obecnom úrade.

Skip to content