Usmernenie k realizácii opatrení vyplývajúcich u Uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlásil núdzový stav

Na základe vyhláseného núdzového stavu Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114/2020 v znení uznesenia č. 115/2020 a k realizácii opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej

republiky č. 111/2020 Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydala pre okresné úrady nasledovné usmernenie:

K bodu C.6 Uznesenia vlády SR č. 114/2020 a bodu C.6 Uznesenia vlády SR č. 115/2020:

1) Krízovým štábom neustále monitorovať celkovú bezpečnostnú situáciu,

2) Vykonať nevyhnutné opatrenia (predbežné opatrenia),

3) V rámci prípravy na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie s primátormi miest a starostami obcí preveriť aktuálnosť vybraných predajní ako určených predajní pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa § 5 písm. e) organizácia dodávok životne dôležitých tovarov.

Ide o výpis časti usmernenia so súčinnostnými úlohami pre úroveň samosprávy.

 

opatrenie-mzsr-18-3-2020 (2)

Skip to content