Voľby prezidenta SR

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má

právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky,

ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov

ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky,

ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil

vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

 výkon trestu odňatia slobody,

 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb

nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého

zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie

hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo

zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom

okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta

Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať

obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé

kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť

zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019;

pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15

pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo

volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15

pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo

volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle

elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo,

zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 meno a priezvisko,

 rodné číslo,

 štátnu príslušnosť,

 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

 korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od

adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom

konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 meno a priezvisko,

 rodné číslo,

 štátnu príslušnosť,

 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti

neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.

Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do

vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz

prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho

preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je

povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti

príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej

komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho

žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací

preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná

komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací

lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov

veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania

volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského

cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o

trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej

republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše

do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné

vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková

volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom

úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov

vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na

úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková

volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom

lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.

Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje

viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený

hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za

nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený

hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých

alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,

že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovejvolebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu

hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila

hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej

volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu

hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o

skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej

schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej

volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä

zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú

volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len

v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia

zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej

schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích

lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

***

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej

stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Skip to content