Výberové konanie – člen MOaPS

Obec  Bijacovce

053 06  Bijacovce č. 7

Príjme 4 zamestnancov na pracovnú pozíciu

 

ČLEN   MIESTNEJ   OBČIANSKEJ  A   PREVENTÍVNEJ   SLUŽBY  

 Požiadavky na výkon funkcie:

 • Vek minimálne 18 rokov
 • Dobrý zdravotný stav
 • Uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
 • Spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť, komunikatívnosť

Charakteristika  pracovného miesta:

 • poskytovanie asistenčných služieb a podpora informovanosti občanov o ochrane zdravia, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách
 • monitoring a dohľad na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním a iným protiprávnym konaním v spolupráci  s príslušnými subjektami – monitorovanie dlhodobo opustených domov a obydlí, evidencia poškodených dopravných značiek, osvetlení a chýbajúcich poklopov, znečisťovanie spoločných  priestorov v bytových domoch, vandalizmus, úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení
 • zvyšovanie informovanosti obyvateľov v oblasti protipožiarnej prevencie a bezpečnosti, vedenia motorového vozidla pod vplyvom omamných

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou prihlášky o prijatie na uvedenú pozíciu:

 • písomnú  žiadosť

            – náležitosti písomnej prihlášky: meno, priezvisko, bydlisko,  kontaktné údaje – telefón, email

 • životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • výpis z registra trestov
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov  podľa zákona č. 18/2018 Z. z.   o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozsah pracovného úväzku :

 • 100% pracovný úväzok
 • pracovný pomer na dobu určitú počas trvania projektu

Nástup do zamestnania:

 •  deň nástupu do práce  01.02.2024

Finančné ohodnotenie:

 • Hrubá mzda 750,00 €

Písomnú žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo poštou  najneskôr  do 22.01.2024 na adresu:

Obec Bijacovce,  053 06  Bijacovce č. 7 prípadne mailom na adresu obecnyurad@bijacovce.sk.

 

 Výberové konanie sa uskutoční  dňa 25.01.2024 o 10.00 hodine na obecnom úrade v Bijacovciach.

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia všetky uvedené podmienky stanovené v tomto oznámení.

 

Kontaktná osoba Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce  0907 997 446

 

v Bijacovciach   12. januára 2024

Oznamenie_VK_clen MOaPS

Skip to content