Výberové konanie na miesto riaditeľa/ ľky ZŠ s MŠ v Bijacovciach

Obec Bijacovce

053  06 Bijacovce č. 7

Obec Bijacovce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

V Ý B E R O V É     K O N A N I E      N A    F U N K C I U      R I A D I T E Ľ / K A

Základnej školy s materskou školou v Bijacovciach

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na odbornosť uchádzačov podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a pod kategóriu pedagogických zamestnancov

 • osobné a morálne predpoklady na vykonávanie funkcie

 • zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť

 • platové ohodnotenie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. základná zložka platu, zo zvýšením platovej tarify o 5 ročnú prax a minimálnym príplatkom za riadenie 1 439,00 €

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

 • doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe

 • návrh – projekt koncepcie rozvoja školy, jej riadenia a financovania

 • profesijný životopis

 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné poslať alebo osobne doručiť najneskôr do 20. júla 2022 do 16.00 hodiny na adresu Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7. v zalepenej obálke s výrazným označením “VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ S MŠ BIJACOVCE“

Výberové konanie sa uskutoční dňa 02. augusta 2022 o 14.00 hodine v kancelárii obecného úradu 053 06 Bijacovce č. 7

Skip to content