Výberové konanie – Pedagogický asistent/asistentka MŠ

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste
pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 5
Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka
Podkategória: asistent/asistentka učiteľa Materskej školy

Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis,
– doklady o ukončenom vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov,
– v prípade úspešnosti vo VK – Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte
najneskôr do 12.08.2019 na adresu: Obecný úrad Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7
Na obálku uveďte:„Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti (dátum podacej pečiatky
pošty) na Obecný úrad Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7. Žiadosti doručené po stanovenom termíne
nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Ústny pohovor sa uskutoční dňa 20. 08. 2019 v čase od 10.00 hod v budove Obecného úradu obce
zasadačka OcU, 053 06 Bijacovce č. 7 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie
opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a
o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v
znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov
o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti
Národné projekty.“

V Bijacovciach, dňa 26.07.2019