Záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019 – oznámenie o zverejnení

O Z N Á M E N I E

 

 

Záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019

– oznámenie o zverejnení

 

 

Obec Bijacovce ako orgán územného plánovania podľa § 16 Stavebného zákona v platnom znení, oznamuje občanom obce Bijacovce, že Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce uznesením č. 4/2020 dňa 29.5.2020 schválilo Zmeny a doplnky č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce a uznesením č. 5/2020 dňa 29.5.2020 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bijacovce č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019.

 

Obec Bijacovce v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona

 

 

z v e r e j ň u j e

 

záväznú časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019, vyhlásenú Všeobecne záväzným nariadením obce Bijacovce č. 1/2020.

 

Záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019 je vyvesená na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce www.bijacovce.sk po dobu 30 dní.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Ján PIVOVARNÍČEK

                                                                                                         starosta obce

 

 

Príloha:

Príloha VZN – záväzná časť

Príloha VZN -schéma záv. časti a VPS stavieb

 

 

Vyvesené dňa: 2.6.2020

 

Skip to content