20_20 Zmluva o dielo

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Prílohy

Skip to content