69/2019 – kúpna zmluva

pozemok registra E, parcelné číslo 1580/1, o výmere 2145 m2, druh pozemku: orná pôda

– pozemok registra E, parcelné číslo 1580/2, o výmere 159 m2, druh pozemku: orná pôda

Prílohy

Skip to content