71/2019 – kúpna zmluva

– pozemok registra E, parcelné číslo 1578/1, o výmere 1209 m2, druh pozemku: orná pôda

– pozemok registra E, parcelné číslo 1578/2, o výmere 78 m2, druh pozemku: orná pôda

pozemok registra E, parcelné číslo 1579/1, o výmere 1052 m2, druh pozemku: orná pôda

– pozemok registra E, parcelné číslo 1579/2, o výmere 74 m2, druh pozemku: orná pôda

Prílohy

Skip to content