96_19 Kúpna zmluva

Kúpna zmluva 1/IBV/2019 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Prílohy

Skip to content