Návrh – VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BIJACOVCE č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019

N á v r h

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BIJACOVCE č. 1/2020,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť

Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019
zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Deň vyvesenia: 5.5.2020

Koniec lehoty,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku
k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu
obecbijacovce@stonline.sk alebo písomne na Obecnom úrade v Bijacovciach:
15.5.2020.

Deň zvesenia: 20.5.2020

Prílohy

Skip to content