22.zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 25.09.2020 (piatok) o 19.00 hod. v spoločenskej sále OD.

PROGRAM

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Úprava rozpočtu obce na rok 2020
– stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu
– schválenie úpravy rozpočtu
4. Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku
medzi obcou Bijacovce a Roľníckym družstvom Bijacovce
5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu vysporiadania
majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK
postupom jednoduchých pozemkových úprav
6. Žiadosť SVB č. 140 o úpravu potoka a verejného priestranstva
7. Diskusia
8. Záver

Zverejnené dňa 21.09.2020

Skip to content