24.zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 29.01.2021 (piatok) o 18.00 hod. v spoločenskej sále OD.

PROGRAM

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Návrh plánu zasadnutí OZ Bijacovce na rok 2021
4. Návrh zmluvy o založení združenia obcí s názvom: Združenie obcí Podbranisko
5. Prevod pozemku pozemku KN-C, p. č.35/2 zastavané plochy o výmere 45 m2 k. ú
Bijacovce
6. Prevod pozemku pozemku KN-C, p. č.38/2 zastavané plochy o výmere 70 m2 k. ú
Bijacovce
7. Diskusia
8. Záver

Zverejnené dňa 26.01.2021

Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Skip to content