30.zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A 

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 23.07.2021 (piatok) o 19.00 hod. v spoločenskej sále OD.

 

PROGRAM

 

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Správa o plnení uznesení
  3. IBV – sever II – informácia
  4. Rekonštrukcia miestnych komunikácii a priestranstva pred OcÚ
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

Zverejnené dňa 20.07.2021

 

                                                                                   Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                       starosta obce

 

Skip to content