36. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A 

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 36. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 28.01.2022 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ.

PROGRAM

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Prenájom bytových priestorov vo vlastníctve obce

–  žiadosť o pridelenie nájomného bytu Roman Bodnár

–  žiadosť o pridelenie nájomného bytu Matej Soľár

–  žiadosť o pridelenie nájomného bytu Daniela Nováková

–  žiadosť o pridelenie nájomného bytu Lenka Šefčíková

–  žiadosť o pridelenie nájomného bytu Romana Mišenčíková

– žiadosť o predĺženie nájmu Slavomír Fábry

– žiadosť o predĺženie nájmu Magdaléna Ľachová

– žiadosť o predĺženie nájmu Martina Košalková

  1. Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Pokračovanie občianskej poriadkovej služby v obci Bijacovce“
  2. Plán zasadnutí OZ Bijacovce na rok 2022
  3. Diskusia
  4. Záver

 

 

Zverejnené dňa 25.01.2022

 

 

Rokovanie OZ sa uskutoční za dodržania platných protipandemických opatrení.

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Ján Pivovarniček    

                                                                                           starosta obce

Skip to content