4. Zasadnutie OZ v Bijacovciach

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 01.02.2023 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke obecného domu.

Program

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  2. Kontrola plnenia uznesení

  3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022

  4. Návrh VZN č. 1/2023 Prevádzkový poriadok obecného cintorína v Bijacovciach

  5. MAS LEV – členský príspevok

  6. Výstavba v obci Bijacovce – IBV

                                                              – nájomné byty

                                                              – splašková kanalizácia

                                                             – zateplenie obecného úradu

                                                             – ZŠ s MŠ Bijacovce – školská jedáleň

                                                            – zádverie v priestoroch obecného úradu

  1. Úprava poplatkov za prenájom obecných priestorov

  2. Rôzne – žiadosti o dotácie z RO

                        – žiadosť sl. Bc. Márie Tejbusovej

  1. Diskusia
  2. Záver
Skip to content