9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2023 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného domu.

Program

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  2. Správa o plnení uznesení

  3. Záverečný účet obce za rok 2022

          – správa nezávislého audítora

         – stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

         – schválenie záverečného účtu

  1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

  2. IBV Bijacovce – plán výstavby

  3. Investičné zámery obce na rok 2023: – nájomné byty

                                                                                    – splašková kanalizácia

                                                                                    – obnova obecného úradu

                                                                                    – rekonštrukcia strechy sup. Číslo 2

  1. Rôzne

  2. Diskusia

  3. Záver

Skip to content