19. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

Obec Bijacovce

Č.j.: Bij – 15/2024-06

Dňa: 22.05.2024

 

P O Z V Á N K A 

 

 

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 19.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 31.05.2024 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného domu.

 

Program

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Deň detí a sv. Hubert
  4. Výstavba v obci Bijacovce
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 23.05.2024

 

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   Ing.Jozef Kalinaj 

                                                                                                                                                                                                                     starosta obce

 

Skip to content