Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

       
Obec: Bijacovce Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Rok: 2019      
         
Katalógové číslo odpadu NÁZOV ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Množstvo odpadov v tonách Množstvo odpadov v kg
20 01 01 papier a lepenka 3,30 3 300,00
20 01 02 sklo 11,61 11 610,00
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 0,62 620,00
20 01 04 obaly z kovu 0,00 0,00
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob  0,00 0
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 0,00 0
20 01 10 šatstvo 3,19 3 190
20 01 11 textílie 0,00 0
20 01 13 rozpúšťadlá 0,00 0
20 01 14 kyseliny 0,00 0
20 01 15 zásady 0,00 0
20 01 17 fotochemické látky 0,00 0
20 01 19 pesticídy 0,00 0
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,02 20
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 0,36 360,00
20 01 25 jedlé oleje a tuky 0,06 60,00
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 0,00 0,00
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 0,00 0
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 0,00 0
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky 0,00 0
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 0,00 0
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá 0,00 0
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 0,00 0
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 0,00 0,00
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 0,00 0,00
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) 0,37 370,00
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 0,40 400,00
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky 0,00 0,00
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 0,00 0,00
20 01 39 plasty 13,54 13 540,00
20 01 40 kovy 0,76 760,00
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz 0,00 0,00
20 01 40 02 hliník 0,00 0,00
20 01 40 03 olovo 0,00 0,00
20 01 40 04 zinok 0,00 0,00
20 01 40 05 železo a oceľ 0,00 0,00
20 01 40 06 cín 0,00 0,00
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,00 0,00
20 01 41 odpady z vymetania komínov 0,00 0,00
20 01 99 odpady inak nešpecifikované   0
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 0,00 0
20 02 02 zemina a kamenivo 0,00 0
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady 0,00 0
20 03 01 zmesový komunálny odpad 69,19 69 190,00
20 03 02 odpad z trhovísk 0,00 0,00
20 03 03 odpad z čistenia ulíc 0,00 0,00
20 03 04 kal zo septikov 0,00 0,00
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie 0,00 0,00
20 03 07 objemný odpad 8,26 8 260,00
20 03 08 drobný stavebný odpad 0,00 0,00
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované 0,00 0,00
Celkové množstvo vzniknutých komunálnych odpadov 111,68 111 680
Celkové množstvo zrecyklovaných komunálnych odpadov 34,23 34 230
      257,59  
  Označené na základe zoznamu vytriedených zložiek KO, ktoré možné započítať do činiteľa vzorca    
         
       
         
         
  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 30,65%

výpočet úrovne vytriedena KO

Skip to content