Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Odborný zamestnanec v MŠ

Obec Bijacovce, 053 06  Bijacovce č. 7

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste OZ

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 5

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec (OZ) v MŠ – školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg (1 pracovné miesto)

Predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších právnych predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačných predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Pracovný pomer na dobu: určitú (počas trvania NP PRIM II)

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis (Europass),
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 19.8.2022 12.00 hod na adresu: Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na 19.8.2022. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa u skutoční dňa 25.8.2022 v čase od 14.00 hod v   budove Základnej školy s materskou školou Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 5 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní telefonicky, prípadne mailom.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na https://romovia.vlada.gov.sk/, v časti Národné projekty.“

V Bijacovciach, dňa 8.8.2022

Oznamenie_OZ

Skip to content