Uznesenie OZ Bijacovce

Uznesenie 4/a/a

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bijacovce

konaného dňa 25.09.2020 v Bijacovciach

Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje

prenájom majetku obce Bijacovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemkov, par. č. 1578/1, 1578/2, 1579/1, 1579/2, 1580/1, 1580/2, ktoré pozemky sú vedené na LV č. 1, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce, a pozemkov, par. č. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, ktoré pozemky sú vedené na LV č. 480, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce, a to žiadateľovi, Roľníckemu družstvu BIJACOVCE, s sídlom: Bijacovce, 053 06 Bijacovce, IČO: 00696668, za nájomné v obvyklej výške 22,75 EUR/ha/rok, na dobu piatich rokov.

V Bijacovciach, dňa 25.09.2020

                                                                                                                         ………………………………….

                                                                                                                           Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                                                                     starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli od 07.10.2020 do 22.10.2020

Zverejnené na www.bijacovce.sk dňa 07.10.2020

 

uznesenie OZ

Skip to content